Slider 1

Ban tổ chức

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban tổ chức

Nguyễn Minh Hồng

Nguyễn Nam Hải

     

     

Bộ Thông tin và Truyền thông

Học viện Kỹ thuật Mật mã

                 

Thành viên

Vũ Quốc Thành

Nguyễn Thanh Thủy

Hoàng Đăng Hải

Vũ Đức Lung

Lê Văn Thắng

Lê Minh Thái

Ngô Hồng Sơn

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Huy Dũng

 

 

 

 

 

Hiệp hội An toàn thông tin

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đại học Bách khoa Hà nội

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông